Logičke zagonetke

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Dva polupuna bureta će biti presuta u jedno prazno bure. Zatim će još dva polupuna bureta biti presuta u jedno prazno. Sada imamo 9 punih buradi, 3 polupuna bureta i 9 praznih, tako da svaki sin dobija 3 puna bureta, 1 polupuno bure i 3 prazna bureta.

0 0
Podeli zagonetku:

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Šuto june kroz goru gudi.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Usta ima, a ne govori; noge ima, a ne ide; glavu ima, a ne misli.

Odgovor

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor

Bacih štap pod oblak, pa mi pade od oblaka puno kolo devojaka.

Odgovor

Gujina glava, gospodsko ruho, arapske noge.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Iza gore vila graje, nosi vijenac oko glave.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor